21MongoDB排序记录


在本章中,我们将学习如何在 MongoDB 中排序记录。

MongoDB sort()方法

要在MongoDB中排序文档,需要使用sort()方法。 该方法接受包含字段列表及其排序顺序的文档。使用指定排序顺序1-11用于升序,而-1用于降序。

语法

sort()方法的基本语法如下 –

>db.COLLECTION_NAME.find().sort({KEY:1})
Shell

示例

假设集合myycol有以下数据。

> db.mycol.find({},{'_id':1, 'title':1})
{ "_id" : 101, "title" : "MongoDB Guide" }
{ "_id" : 102, "title" : "NoSQL Database" }
{ "_id" : 104, "title" : "Python Quick Guide" }
{ "_id" : 100, "title" : "MongoDB Overview" }
>
Shell

以下示例将按标题降序排序显示文档。

> ## 按`title`降序排序
> db.mycol.find({},{"title":1,_id:0}).sort({"title":-1})
{ "title" : "Python Quick Guide" }
{ "title" : "NoSQL Database" }
{ "title" : "MongoDB Overview" }
{ "title" : "MongoDB Guide" }
> ## 按`title`升序排序
> db.mycol.find({},{"title":1,_id:0}).sort({"title":1})
{ "title" : "MongoDB Guide" }
{ "title" : "MongoDB Overview" }
{ "title" : "NoSQL Database" }
{ "title" : "Python Quick Guide" }
>
Shell

以下示例将按“_id”降序和升序排序显示文档。

> 按“_id”升序排序
> db.mycol.find({},{"title":1,_id:1}).sort({"_id":1})
{ "_id" : 100, "title" : "MongoDB Overview" }
{ "_id" : 101, "title" : "MongoDB Guide" }
{ "_id" : 102, "title" : "NoSQL Database" }
{ "_id" : 104, "title" : "Python Quick Guide" }
> # 按“_id”降序排序
> db.mycol.find({},{"title":1,_id:1}).sort({"_id":-1})
{ "_id" : 104, "title" : "Python Quick Guide" }
{ "_id" : 102, "title" : "NoSQL Database" }
{ "_id" : 101, "title" : "MongoDB Guide" }
{ "_id" : 100, "title" : "MongoDB Overview" }
>
Shell

 关注右侧公众号,随时随地查看教程 MongoDB教程目录 
转载自:https://www.yiibai.com/mongodb/mongodb_sort_record.html

You may also like...