Wechat: yu389741| Email: gisdqy@163.com

Shop:https://www.giserdqy.com/shop

JS 事件绑定、事件监听、事件委托详细介绍


在JavaScript的学习中,我们经常会遇到JavaScript的事件机制,例如,事件绑定、事件监听、事件委托(事件代理)等。这些名词是什么意思呢,有什么作用呢?

事件绑定

要想让 JavaScript 对用户的操作作出响应,首先要对 DOM 元素绑定事件处理函数。所谓事件处理函数,就是处理用户操作的函数,不同的操作对应不同的名称。

在JavaScript中,有三种常用的绑定事件的方法:

  1. 在DOM元素中直接绑定;
  2. 在JavaScript代码中绑定;
  3. 绑定事件监听函数。

在DOM中直接绑定事件

我们可以在DOM元素上绑定onclick、onmouseover、onmouseout、onmousedown、onmouseup、ondblclick、onkeydown、onkeypress、onkeyup等。好多不一一列出了。如果想知道更多事件类型请查看, DOM事件 。

<input type="button" value="click me" onclick="hello()">
 
<script>
function hello(){
 alert("hello world!");
}
</script>

在JavaScript代码中绑定事件

在JavaScript代码中(即 script 标签内)绑定事件可以使JavaScript代码与HTML标签分离,文档结构清晰,便于管理和开发。

<input type="button" value="click me" id="btn">
 
<script>
document.getElementById("btn").onclick = function(){
 alert("hello world!");
}
</script>

使用事件监听绑定事件

绑定事件的另一种方法是用 addEventListener() 或 attachEvent() 来绑定事件监听函数。下面详细介绍,事件监听。

事件监听

关于事件监听,W3C规范中定义了3个事件阶段,依次是捕获阶段、目标阶段、冒泡阶段。

起初Netscape制定了JavaScript的一套事件驱动机制(即事件捕获)。随即IE也推出了自己的一套事件驱动机制(即事件冒泡)。最后W3C规范了两种事件机制,分为捕获阶段、目标阶段、冒泡阶段。IE8以前IE一直坚持自己的事件机制(前端人员一直头痛的兼容性问题),IE9以后IE也支持了W3C规范。

W3C规范

语法:

element.addEventListener(event, function, useCapture)

event : (必需)事件名,支持所有 DOM事件 。

function:(必需)指定要事件触发时执行的函数。

useCapture:(可选)指定事件是否在捕获或冒泡阶段执行。true,捕获。false,冒泡。默认false。

注:IE8以下不支持。

<input type="button" value="click me" id="btn1">
 
<script>
document.getElementById("btn1").addEventListener("click",hello);
function hello(){
 alert("hello world!");
}
</script>

IE标准

语法:

element.attachEvent(event, function)

event:(必需)事件类型。需加“on“,例如:onclick。

function:(必需)指定要事件触发时执行的函数。

<input type="button" value="click me" id="btn2">
 
<script>
document.getElementById("btn2").attachEvent("onclick",hello);
function hello(){
 alert("hello world!");
}
</script>

事件监听的优点:

1、可以绑定多个事件。

<input type="button" value="click me" id="btn3">
 
<script>
var btn3 = document.getElementById("btn3");
btn3.onclick = function(){
 alert("hello 1"); //不执行
}
btn3.onclick = function(){
 alert("hello 2"); //执行
}
</script>

常规的事件绑定只执行最后绑定的事件。

<input type="button" value="click me" id="btn4">
 
<script>
var btn4 = document.getElementById("btn4");
btn4.addEventListener("click",hello1);
btn4.addEventListener("click",hello2);
 
function hello1(){
 alert("hello 1");
}
function hello2(){
 alert("hello 2");
}
</script>

两个事件都执行了

2、可以解除相应的绑定

<input type="button" value="click me" id="btn5">
 
<script>
var btn5 = document.getElementById("btn5");
btn5.addEventListener("click",hello1);//执行了
btn5.addEventListener("click",hello2);//不执行
btn5.removeEventListener("click",hello2);
 
function hello1(){
 alert("hello 1");
}
function hello2(){
 alert("hello 2");
}
</script>

封装事件监听:

<input type="button" value="click me" id="btn5">
 
//绑定监听事件
function addEventHandler(target,type,fn){
 if(target.addEventListener){
 target.addEventListener(type,fn);
 }else{
 target.attachEvent("on"+type,fn);
 }
}
 
//移除监听事件
function removeEventHandler(target,type,fn){
 if(target.removeEventListener){
 target.removeEventListener(type,fn);
 }else{
 target.detachEvent("on"+type,fn);
 }
}
 
//测试
var btn5 = document.getElementById("btn5");
addEventHandler(btn5,"click",hello1);//添加事件hello1
addEventHandler(btn5,"click",hello2);//添加事件hello2
removeEventHandler(btn5,"click",hello1);//移除事件hello1

事件委托

事件委托就是利用冒泡的原理,把事件加到父元素或祖先元素上,触发执行效果。

<input type="button" value="click me" id="btn6">
 
var btn6 = document.getElementById("btn6");
document.onclick = function(event){
 event = event || window.event;
 var target = event.target || event.srcElement;
 if(target == btn6){
 alert(btn5.value);
 }
}

上面只是个例子,代码尽可能的简化了。在实际的代码中 我们可能用到jQuery的live()、delegate()、bind()、on()等。

事件委托优点:

1、提高JavaScript性能。事件委托可以显著的提高事件的处理速度,减少内存的占用。 实例分析JavaScript中的事件委托和事件绑定 ,这篇文章写得还不错。

传统写法

<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>
 
<script>
var item1 = document.getElementById("item1");
var item2 = document.getElementById("item2");
var item3 = document.getElementById("item3");
 
item1.onclick = function(){
 alert("hello item1");
}
item2.onclick = function(){
 alert("hello item2");
}
item3.onclick = function(){
 alert("hello item3");
}
</script>

事件委托

<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>
 
<script>
var item1 = document.getElementById("item1");
var item2 = document.getElementById("item2");
var item3 = document.getElementById("item3");
 
document.addEventListener("click",function(event){
 var target = event.target;
 if(target == item1){
 alert("hello item1");
 }else if(target == item2){
 alert("hello item2");
 }else if(target == item3){
 alert("hello item3");
 }
})
</script>

2、动态的添加DOM元素,不需要因为元素的改动而修改事件绑定。\

传统写法

<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>
 
<script>
var list = document.getElementById("list");
 
var item = list.getElementsByTagName("li");
for(var i=0;i<item.length;i++){
 (function(i){
 item[i].onclick = function(){
 alert(item[i].innerHTML);
 }
 })(i)
}
 
var node=document.createElement("li");
var textnode=document.createTextNode("item4");
node.appendChild(textnode);
list.appendChild(node);
 
</script>

点击item1到item3都有事件响应,但是点击item4时,没有事件响应。说明传统的事件绑定无法对动态添加的元素而动态的添加事件。

事件委托

<ul id="list">
 <li id="item1" >item1</li>
 <li id="item2" >item2</li>
 <li id="item3" >item3</li>
</ul>
 
<script>
var list = document.getElementById("list");
 
document.addEventListener("click",function(event){
 var target = event.target;
 if(target.nodeName == "LI"){
 alert(target.innerHTML);
 }
})
 
var node=document.createElement("li");
var textnode=document.createTextNode("item4");
node.appendChild(textnode);
list.appendChild(node);
 
</script>

当点击item4时,item4有事件响应。说明事件委托可以为新添加的DOM元素动态的添加事件。

转载自:https://blog.csdn.net/supertree_l/article/details/81532488