Wechat: yu389741| Email: gisdqy@163.com

Shop:https://www.giserdqy.com/shop

js获取数组最大值最小值max,min


 1. 数组排序,获取第一个和最后一个为最小值最大值;此方法通用
  var arr=[2,3,5,6];
  var sortArr=arr.sort(function(a,b){return a-b;});
  var min=sortArr[0];
  var max=sortArr[sortArr.length-1];
 2. Math自带函数Math.min(),Math.max();数组长度过大会报错。Maximum call stack size exceeded
  var arr=[2,3,5,6];
  var min=Math.min.apply(null,arr);
  var max=Math.max.apply(null,arr);
  
  //es6写法
  var min=Math.min(...arr);
  var max=Math.max(...arr);
 3. 遍历数组,定义变量a等于第一个值,遍历数组与每个元素比较,每次最大的赋值给a;遍历完成则a为最大值。最小值同理;
  // 获取最大值:
  var arr = [22,13,6,55,30];
  var max = arr[0];
  for(var i = 1; i < arr.length; i++) {
    var cur = arr[i];
    cur > max ? max = cur : null
  }
  console.log(max); // 55
  // 获取最小值:
  var arr = [22,13,6,55,30];
  var min = arr[0];
  for(var i = 1; i < arr.length; i++) {
   var cur = arr[i];
   cur < min ? min = cur : null
  }
  console.log(min) // 6

Have any Question or Comment?

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。

CAPTCHAis initialing...